КИБС АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2001

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

68

25

43

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

0

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

0

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Билјана Анревска50 години и надВисокоЧлен на Надзорен одбор
2Мирјана Трајановска50 години и надДокторатПретседател на Надзорен одбор
3Софче Јовановска50 години и надВисокоЧлен на Надзорен одбор
4Наталија Мицковска40 – 49 годиниВисокоЧлен на Надзорен одбор
5Биљана Адамческа40 – 49 годиниМагистерЧлен на Управен одбор
6Олгица Бошковиќ50 години и надВисокоДиректор на Сектор
7Рената Илиевска Поповска40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
8Сандра Томановиќ50 години и надВисокоДиректор на Сектор