Адепто

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Кумано

ДОО

2011

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

4

0

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура