Адева ИТ ДОО

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

2014

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

7

3

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Катерина Трајчевска30 – 39 годиниВисокоГенерален Директор