ЌБХ Адили

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Гостивар

ДОО

2003

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

10

6

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

2

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр. Име и презиме Возраст Образование Позиција
1 Фатиме Адили 40 – 49 години Средно Генерален Директор