Ала Конфекции

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Крива Паланка

ДОО

2007

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

150

10

140

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

0

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Валентина С.Ѓорѓиев30 – 39 годиниВисокоГенерален Директор
2Моника Ф.Даскалу40 – 49 годиниВисокоМенаџер