Албатрос

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДОО

1999

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

310

78

232

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

5

2

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Весна Миладинова60ВисокоФинансиски Менаџер
2Љупка Миладинова Џамбазовски33MBAМенаџер за развој и одржливост на бизнисот
3Марина Миладинова29MSCМенаџер за истражување и развој