Алкалоид АД

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

1669

701

968

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

4

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

25

14

11

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура