Ангротекс ДОО

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДОО

1990

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

180

20

160

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Вида Николова50 години и надВисокоГенерален Директор