Ангротекс

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДОО

1990

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

180

20

160

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура