Атлантик Траде

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДООЕЛ

2008

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

209

136

73

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

6

3

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1 50 години и надСредноГенерален Директор
2 30 – 39 годиниМагистерДиректор на Сектор
3 50 години и надСредноДиректор на Сектор