БФМ Компани

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Тетово

ДООЕЛ

2003

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

13

11

2

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура