Модна конфекција Данитекс

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Кочани

ДОО

1997

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

100

15

85

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

1

3

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

1

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Ана Горгиева Крстева високоГенерален Директор
2Даница Горгиева високоПретседател на Управен одбор
3Лидија Јорданова високоЧлен на Управен одбор