ДУИФ Иново Статус АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2007

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

3

1

2

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

3

2

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Миа Стефановска – Зографска 40 – 49 годиниВисокоГенерален Директор
2Олга Јорданова50 години и надВисокоЧлен на Управен одбор