Енеа

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Тетово

ДООЕЛ

2017

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

12

9

3

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

4

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура