Фам Моде

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДООЕЛ

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

237

60

177

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

10

9

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

2

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Сузана Михајловска40 – 49 годиниВишоЧлен на Надзорен одбор
2Хаџипетрова Снежана40 – 49 годиниСредноЧлен на Надзорен одбор
3Миланова Венера50 години и надВишоЧлен на Надзорен одбор
4Јовевска Стојанова Косара40 – 49 годиниСредноЧлен на Надзорен одбор
5Стојанова Сузана40 – 49 годиниВишоЧлен на Надзорен одбор
6Стојанова Марија40 – 49 годиниСредноЧлен на Надзорен одбор
7Крстева Зорица40 – 49 годиниСредноЧлен на Управен одбор
8Нацева Лилјана40 – 49 годиниВишоЧлен на Надзорен одбор
9Зафирова Даниела40 – 49 годиниВишоЧлен на Надзорен одбор
10Марија А. Спасеновска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
11Лилјана Антоловиќ50 години и надВишоМенаџер
12Марија А. Спасеновска40 – 49 годиниВисокоПретседател на Управен одбор