Гемак Траде – Имморекс македонија – Паркланд груп

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

300

158

142

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

9

3

6

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр. Име и презиме Возраст Образование Позиција
1 Иснија Нина Шерифовска 40 – 49 години Високо Генерален Директор
2 Ирена спасовска 40 – 49 години Магистер Финансов Директор
3 Резита Меличи до 29 години Високо Директор на Сектор
4 Иснија Нина Шерифовска 40 – 49 години Високо Член на Управен одбор
5 Ирена Спасовска 40 – 49 години Магистер Член на Управен одбор
6 Резита Меличи до 29 години Високо Член на Управен одбор