Грација БО

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Куманово

ДООЕЛ

2008

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

8

5

3

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

1

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура