Халк Осигурување АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2007

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

135

56

79

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

2

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

9

7

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Шика Чурлинива50 години и надВисокоДиректор на Сектор
2Агнеса Абдулаи             до 29 годиниМагистерМенаџер