Инекс Горица АД Охрид

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Охрид

АД

1958

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

74

31

43

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

3

4

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

5

2

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Анета Бар50 години и надСредноПретседател на Управен одбор
2Олгица Илоска50 години и надСредноМенаџер
3Илсен Салиеска Патилоска30 – 39 годиниМагистерЧлен на Надзорен одбор
4Мимоза Филчевска50 години и надСредноЧлен на Управен одбор
5Силвана Николовска 50 години и надСредноЧлен на Управен одбор
6Андреа Илоски Симоноскадо 29 годиниВисокоМенаџер