Капитал Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1996

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

73

23

50

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

0

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

18

8

10

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. Бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Ирена Николовска    
2Катарина Динева Зикова    
3Ангелина Барџиева    
4Стојна Грежловска    
5Верица Насковска    
6Наташа Брашнарска    
7Јадранка Нунеска    
8Сандра Андоновска    
9Драгана Аксентиева    
10Марија Танушева