Македонско кредитно биро АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2008

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

7

3

4

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

1

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Благица Здравковска40 – 49 годиниМагистерГенерален Директор
2Славица Богоева50 години и надВисокоМенаџер