Ларс Трејд

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДОО

2010

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

147

30

127

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

1

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Весна Ордева средноМенаџер
2Катерина Ангелова високоМенаџер