Некстсенс

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

2001

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

89

49

40

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

13

8

5

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1 30 – 39 годиниМагистерМенаџер
2 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
3 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
4 до 29 годиниВисокоМенаџер
5 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
6 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
7 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
8 до 29 годиниВисокоМенаџер