Окта АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1980

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

315

246

69

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

7

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

27

15

12

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура