АД Осигурителна полиса-Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2005

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

149

51

98

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

4

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

38

15

23

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Розета Димитровска50 години и надВисокоЧлен на Управен одбор
2Анела Дарковска50 години и надВисокоМенаџер
3Елена Ставрева30 – 39 годиниВисокоМенаџер
4Аница Гутевска50 години и надВисокоМенаџер
5Хари Јуруковска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
6Наташа Линин50 години и надВисокоМенаџер
7Искра Величковска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
8Елизабета Трпковска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
9Слаѓана Младеновска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
10Зоика Фунду30 – 39 годиниВисокоМенаџер
11Маја Чешелкоска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
12Благица Ефтимова40 – 49 годиниВисокоМенаџер
13Рита Наранџоска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
14Марина Поповска41 – 49 годиниВисокоМенаџер
15Јорданка Андреева50 години и надВисокоМенаџер
16Лидија Трајковска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
17Ленче Стоименова50 години и надВисокоМенаџер
18Синка Ѓурчевска51 години и надВисокоМенаџер
19Наташа Манова41 – 49 годиниВисокоМенаџер
20Соња Прентовска42 – 49 годиниВисокоМенаџер
21Маја Николовска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
22Сања Иљова31 – 39 годиниВисокоМенаџер
23Фанче Илиоски41 – 49 годиниВисокоМенаџер
24Ирена Варга31 – 39 годиниВисокоМенаџер