Прилепска Пиварница А.Д. Прилеп

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Прилеп

АД

1995

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

267

233

34

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

6

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

17

13

4

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1