Рико Градба

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Струмица

ДООЕЛ

1990

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

70

65

5

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

9

4

5

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Реден бројИме и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Нетка Ристоманова50 години и надВисокоПретседател на Управен одбор
2Билјана Филова50 години и надСредноЧлен на Надзорен одбор
3Нетка Ристоманова50 години и надВисокоФинансов Директор
4Елена Трендовадо 29 годиниВисокоДиректор на Сектор
5Ленче Златанова40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
6Станка Тренова30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
7Билјана Филова50 години и надсредноДиректор на Сектор