Рото М

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Виница

ДОО

2004

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

16

15

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура