Сава Осигурување АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1994

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

233

86

148

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

5

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

3

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р.

бр.

Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Мелита Гугуловска50 години и надВисокоЧлен на Управен одбор
2Елена Петровска40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор