Стопанска банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1945

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

1022

324

698

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

6

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

241

149

92

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр. Име и презиме Возраст Образование Позиција
1 Милица Чапаровска Јовановска 50 години и над Високо Член на Управен одбор
2 Мирјана Трајановска 50 години и над Докторат Менаџер
3 Радмила Максимовиќ 50 години и над Магистер Менаџер
4 Татјана Калајџиева 50 години и над Високо Менаџер
5 Татјана Славеска 50 години и над Магистер Менаџер
6 Весна Ангеличкова 50 години и над Докторат Менаџер
7 Николина МИланова 50 години и над Високо Директор на Сектор
8 Дијана Делимитова 40 – 49 години Магистер Директор на Сектор
9 Снежана Лутвиовска 50 години и над Високо Директор на Сектор
10 Билјана Апостоловска 50 години и над Високо Директор на Сектор
11 Весна Спасевска 50 години и над Докторат Директор на Сектор
12 Васка Стевковска 50 години и над Магистер Директор на Сектор
13 Вики Русевска Твртковиќ 40 – 49 години Докторат Директор на Сектор
14 Барбара Брезовска Поњавиќ 40 – 49 години Магистер Директор на Сектор
15 Емилија Стојанова Ивановска 30 – 39 години Докторат Директор на Сектор
16 Весна Ненчева 30 – 39 години Магистер Директор на Сектор
17 Лидија Руменова Саздова 40 – 49 години Магистер Директор на Сектор
18 Соња Николовска Вукајловиќ 40 – 49 години Магистер Менаџер
19 Михаела Атанасова Стоичовска 40 – 49 години Високо Менаџер
20 Татјана Спирова 40 – 49 години Високо Менаџер
21 Светлана Блажевска 50 години и над Високо Менаџер
22 Габриела Бабамова 50 години и над Високо Менаџер
23 Милка Новаковска  40 – 49 години Високо Менаџер
24 Александра Тасева 40 – 49 години Високо Менаџер
25 Татјана Тапанџиева Наумовска 30 – 39 години Магистер Менаџер
26 Билјана Санев 40 – 49 години Високо Менаџер
27 Лидија Вукадиновска 40 – 49 години Високо Менаџер
28 Бранка Шалевска Богојевска 30 – 39 години Магистер Менаџер
29 Анета Насковска Ивановска 30 – 39 години Високо Менаџер
30 Лилјана Митанова Петравиќ 50 години и над Високо Менаџер
31 Аница каракутовска 40 – 49 години Магистер Менаџер
32 Виолета Затенко 50 години и над Високо Менаџер
33 Маја Русовска 30 – 39 години Високо Менаџер
34 Марина Јаневска 40 – 49 години Високо Менаџер
35 Снежана Ристовска 50 години и над Високо Менаџер
36 Ратка Тирицовска 30 – 39 години Високо Менаџер
37 Валентина Божиновска Гошевска 50 години и над Магистер Менаџер
38 Зорица Бундалевска Геговска 40 – 49 години Високо Менаџер
39 Хилда Петровска 50 години и над Високо Менаџер
40 Весна Лозановска 50 години и над Високо Менаџер
41 Снежана Спасовска 40 – 49 години Магистер Менаџер
42 Билјана Андонова Думов 30 – 39 години Магистер Менаџер
43 Катерина Нонкуловска Илиќ 40 – 49 години Високо Менаџер
44 Надица Атанасовска 40 – 49 години Високо Менаџер
45 Љубица Кузевска 40 – 49 години Високо Менаџер
46 Билјана Максимовска 40 – 49 години Високо Менаџер
47 Николина Милевска Вељановска 30 – 39 години Високо Менаџер
48 Мирјана Тасева 50 години и над Високо Менаџер
49 Катерина Јовановска 50 години и над Високо Менаџер
50 Павлина Барамачева 40 – 49 години Магистер Менаџер
51 Тина Јашмак 40 – 49 години Магистер Менаџер
52 Катерина Јанакиевска Велкова 30 – 39 години Високо Менаџер
53 Снежана Костова 50 години и над Високо Менаџер
54 Мирјана Низамовска 50 години и над Високо Менаџер
55 Ирина Торомановска 40 – 49 години Високо Менаџер
56 Емилија Танелова Милошевиќ 40 – 49 години Високо Менаџер
57 Ирена Чичевска 50 години и над Високо Менаџер
58 Билјана Алексовска 30 – 39 години Магистер Менаџер
59 Виолета Мирковска 40 – 49 години Високо Менаџер
60 Ема Спасевска 30 – 39 години Високо Менаџер
61 Елена Домазетовска Тапанџиовска 30 – 39 години Високо Менаџер
62 Елена Стевановска 30 – 39 години Високо Менаџер
63 Катерина Лазова 40 – 49 години Средно Менаџер
64 Наташа Петровска 30 – 39 години Магистер Менаџер
65 Мартина Димовска 30 – 39 години Високо Менаџер
66 Христина Тодоровска 30 – 39 години Високо Менаџер
67 Јелица Чаловска 40 – 49 години Високо Менаџер
68 Милена Петковска 30 – 39 години Високо Менаџер
69 Светломира Петреска Јованоска 50 години и над Високо Менаџер
70 Маја Јаневска Крстевска  50 години и над Високо Менаџер
71 Емилија Анѓеловска 30 – 39 години Магистер Менаџер
72 Елена Цвејовска Петровска 30 – 39 години Магистер Менаџер
73 Далиборка Јаневска 30 – 39 години Високо Менаџер
74 Христина Младеновска 30 – 39 години Високо Менаџер
75 Бојана Трајановска Димитриевска 30 – 39 години Магистер Менаџер
76 Катерина Небрежанец 40 – 49 години Магистер Менаџер
77 Мирјана Сеизова 40 – 49 години Високо Менаџер
78 Слаѓана Трајкова 40 – 49 години Докторат Менаџер
79 Ирена Гагачева 40 – 49 години Високо Менаџер
80 Татјана Арсова 50 години и над Високо Менаџер
81 Виданка хаџиева 40 – 49 години Високо Менаџер
82 Марија Бубаќоска 50 години и над Високо Менаџер
83 Бисера Ѓиновска 30 – 39 години Високо Менаџер
84 Арљинда Хасани Синани 40 – 49 години Високо Менаџер
85 Јелица Андоновска 50 години и над Средно Менаџер
86 Оливера Верушевска 50 години и над Високо Менаџер
87 Кристина Jанева 30 – 39 години Високо Менаџер
88 Симона Крушарева 50 години и над Високо Менаџер
89 Цвета Станоевска 50 години и над Високо Менаџер
90 Виолета Кацарска 50 години и над Високо Менаџер
91 Ленче Штериова 50 години и над Високо Менаџер
92 Снежана Андоновска 50 години и над Вишо Менаџер