Сеавус

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

1999

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

900

585

315

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

452

298

154

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура