Хотел Скардус

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1999

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

72

63

9

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

8

5

03

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр. Име и презиме Возраст Образование Позиција
1 Сузана Стојановска 50 години и над Високо смеководство
2 Милка Петрушевска 40 – 49 години Магистер финансии
3 Саша Козинакова- Ничевска 30 – 39 години Магистер техничка подготовка и контрола на квалитет