Смелт ИНГ

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1996

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

21

18

3

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1