Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

297

102

195

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

6

4

2

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

74

34

40

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура