Стара Фурна

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Прилеп

ДООЕЛ

2012

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

43

37

6

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

1

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1