Текстил АД

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1990

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

30

20

10

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

1

2

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

1

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Вида Николова50 години и надВисокоГенерален Директор
2Вида Николова50 години и надВисокоПретседател на Надзорен одбор