Триглав Осигурување Живот АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2017

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

24

5

19

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

4

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Сања Михајловски30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор