Тримакс

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

2000

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

43

14

29

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

16

5

11

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура