ТТК Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2006

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

237

88

149

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

7

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

28

16

12

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр. Име и презиме Возраст Образование Позиција
1 Наталија Алексова 40 – 49 години Високо Член на Управен одбор
2 Радмила Миловановиќ 50 години и над Високо Раководител на Служба
3 Снежана Атанасовска 50 години и над Магистер Раководител на Служба
4 Ирина Ристоска 30 – 39 години Магистер Директор на Сектор
5 Наташа Стојмановска 40 – 49 години Високо Директор на Дирекција
6 Јованка Ралевиќ 50 години и над Високо Директор на Дирекција
7 Андромахја Стефановска 50 години и над Високо Директор на Дирекција
8 Гордана Блажевска 40 – 49 години Високо Директор на Дирекција
9 Леона Димитровска 30 – 39 години Високо Директор на Дирекција
10 Даница Јаневска 30 – 39 години Високо Директор на Дирекција
11 Бисера Димитрова 50 години и над Високо Директор на Филијала
12 Билјана Азеска Толеска 40 – 49 години Високо Директор на Филијала
13 Мирјана Грамбозова 40 – 49 години Високо Директор на Филијала