Уни Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

23

11

12

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

4

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Милка Тодорова  Претседател на Управен одбор
2Ралица Иванова Богоева  Член на Надзорен одбор