Уника Лајф АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2011

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

18

9

9

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

4

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

5

3

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура