Вардар Експорт БИ

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Крива Паланка

ДОО

2001

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

9

7

2

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

2

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура