Вардар Доломит

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Гостивар

ДООЕЛ

2003

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

10

5

5

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

1

0

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура